STATUT

Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”

 

 

 

§  1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Typ placówki: przedszkole niepubliczne.
2. Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”.
3. Siedziba placówki: Pisz, ul. Łabędzia 1.
4. Podstawa prawna działania placówki: Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” działa zgodnie ze Statutem i obowiązującymi przepisami prawa.
5. Osoba prowadząca placówkę: Agata Kordulewska, zwana w dalszej części Statutu Dyrektorem.
6. Ustalona nazwa używana przez placówkę: „Sosenka”.

 

§ 2

 

CELE I ZADANIA

 

1. „Sosenka” realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

2. „Sosenka” sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego potrzeb rozwojowych i środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i możliwości placówki.

3. Główne cele realizowane przez „Sosenkę” to:

a)    Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych;

b)   Zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;

c)    Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka;

d)   Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

e)    Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci w zakresie niezbędnym dla ich prawidłowego rozwoju;

4. Realizując powyższe cele „Sosenka”:

a)    Zapewnia opiekę oraz bezpieczne warunki pobytu dziecka w placówce;

b)   Rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka, troszczy się o zapewnienie im równych szans, wzmacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesu;

c)    Stwarza warunki do rozwoju samodzielności dziecka, do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie;

d)   Rozwija wrażliwość moralną dziecka, uczy odróżniania dobra od zła;

e)    Rozbudza ciekawość poznawczą, kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska;

f)     Zachęca dziecko do wyrażania własnych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi

g)   Tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

 

§ 3

 

ORGANIZACJA

 

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

2. Dyrektor zawiera z Rodzicami/Opiekunami prawnymi umowę świadczenia usługi na okres do jednego roku (zawsze do 31.08 danego roku, bez względu na datę podpisania umowy), z możliwością przedłużenia na lata następne w formie aneksu.

3. „Sosenka” jest czynna cały rok.

4. „Sosenka” pracuje od 7.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

5. Do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” przyjmowane są dzieci od 2,5 roku do lat pięciu.

6. W „Sosence” są dwie sale dostosowane do pobytu 25 dzieci.

7. W „Sosence” dzieci dzielone są na grupy wiekowe w czasie zajęć dydaktycznych. W czasie zabaw, zajęć muzycznych, ruchowych uwzględniany jest rozwój dziecka i jego zainteresowania.

8. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

9. Program do realizacji podstawy programowej dla przedszkoli wybierany jest z zestawów programów zatwierdzonych przez MEN.

10. Czas trwania zajęć wynikających z podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

11. „Sosenka” może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

 

§ 4

 

ORGANY PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE

 

1. Organami placówki są:

a)    Dyrektor – organ prowadzący;

b)   Rada Pedagogiczna – organ kolegialny.

2. Do zadań Dyrektora należy:

a)    Kierowanie bieżącą działalnością placówki;

b)   Reprezentowanie placówki na zewnątrz;

c)    Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka”, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem placówki;

d)   Planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki;

e)    Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli oraz ocena pracy pozostałych pracowników;

f)     Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;

g)   Przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach jej kompetencji, zgodnie z przepisami prawa;

h)   Zarządzanie majątkiem placówki;

i)     Kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie pracowników oraz ich zwalnianie, wynagradzanie i premiowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy;

j)     Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami bhp i p poż.;

k)    Współpraca z Rodzicami/Opiekunami prawnymi oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;

l)     Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor ustala wysokość wnoszonych opłat przez Rodziców/Opiekunów prawnych z tytułu uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.

4. Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do „Sosenki” w następujących przypadkach:

a)    Rodzice/Opiekunowie prawni nie przestrzegają zasad obowiązujących w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” ustanowionych Statutem oraz Regulaminem, lub podważają bezzasadnie dobre imię placówki;

b)   Rodzice/Opiekunowie prawni zalegają z płatnością za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” powyżej dwóch okresów rozliczeniowych;

c)    Nieobecność dziecka wynosi ponad miesiąc i nie została zgłoszona przez Rodzica/Opiekuna prawnego;

d)   Ma miejsce rażące niedostosowanie się dziecka do grupy (silna agresja), przy czym decyzja w tym przypadku podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem.

5. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

a)    Opracowanie programu rozwoju placówki oraz rocznego planu pracy;

b)   Planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej;

c)    Podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia dziecka z listy;

d)   Opiniowanie propozycji Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

e)    Opiniowanie propozycji Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla pracowników;

6. Rada Pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu, zgodnego ze Statutem.

7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele placówki a jej przewodniczącym jest Dyrektor.

8. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

9. Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.

 

§ 5

 

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

 

1. Działalność Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” finansowana jest przez:

a)    Rodziców/Opiekunów prawnych w formie opłat za pobyt dziecka w placówce;

b)   Gminę Pisz w formie dotacji celowej.

2. W przypadku rezygnacji z usług placówki Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od 1-go dnia następnego miesiąca po jego złożeniu.

3. „Sosenka” może otrzymywać darowizny w celu uzyskania dodatkowych środków.

4. „Sosenka” prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§ 6

 

OPŁATY

 

1. Usługi świadczone w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” są płatne. Wysokość opłat za poszczególne usługi w placówce ustala dyrektor.

2. W dniu podpisania umowy pobierana jest jednorazowa opłata (wpisowe) w wysokości 200 zł od Rodziców/Opiekunów dzieci nowoprzyjętych. W przypadku  rezygnacji Rodziców/Opiekunów prawnych z usług placówki wpisowe nie podlega zwrotowi.

3. Opłata stała wynosi  300 złotych miesięcznie.

4. Opłata za wyżywienie naliczana jest wg stawki żywieniowej dziennej razy ilość dni pracujących danego miesiąca.

5. W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej w przeddzień nieobecności lub do godz. 7.20 danego dnia, odliczana jest stawka żywieniowa za każdy dzień zgłoszonej nieobecności, przy czym pierwszego dnia nieobecności odliczany jest obiad z podwieczorkiem.

6. Za dni nie zgłoszone przez Rodziców/Opiekunów prawnych nie przysługują zwroty opłaty za wyżywienie.

7. Nieobecność dziecka nie zwalnia Rodziców/Opiekunów prawnych od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

8. Opłata za pobyt dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” pobierana jest z góry. Termin płatności opłaty stałej i opłaty za wyżywienie upływa 8-mego każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

9. Wpłaty wpisowego, opłaty stałej i opłaty za żywienie dokonuje się bezpośrednio do kasy placówki lub na konto firmowe osoby prowadzącej placówkę.

10. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie umowy rocznej powinien być uzasadniony i podany do wiadomości Rodziców/Opiekunów prawnych.

11. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:

a)    Wzrostem wynagrodzenia dla pracowników;

b)   Podwyżką opłat za lokal, media oraz wzrost innych wydatków administracyjno-gospodarczych.

12. Pozostałe opłaty za zajęcia i usługi dodatkowe podlegają osobnym rozliczeniom.

 

§ 7

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

1. W Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników gospodarczych.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1. określają przepisy zawarte w Kodeksie Pracy.

3. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

4. Podstawowe obowiązki nauczyciela:

a)    Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje placówki: opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną;

b)   Doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

c)    Współpracuje z rodzicami i środowiskiem w realizacji wszystkich działów wychowania przedszkolnego;

d)   Przestrzega zasad dyscypliny pracy;

e)    Szanuje mienie społeczne;

f)     Posiada dokumenty niezbędne do regulowania spraw osobowych i dostarcza je na żądanie organów administracyjnych przedszkola, poddaje się okresowym badaniom zdrowia;

g)   Prowadzi niezbędną dokumentację pedagogiczną;

5. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek.

6. Nauczyciel współpracuje z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

7. Podstawowe obowiązki pracownika gospodarczego to zapewnienie sprawnego działania Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor.

 

§ 8

 

WYCHOWANKOWIE

 

1. „Sosenka” respektuje prawa dziecka do:

a)    Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b)   Szacunku dla wszystkich potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

c)    Poszanowania godności osobistej;

d)   Poszanowania własności;

e)    Snu i wypoczynku, gdy tego potrzebuje;

f)     Pomocy i ochrony w sytuacjach trudnych dla dziecka;

g)   Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

h)   Zdrowego żywienia.

2. W „Sosence” dzieci w czasie różnorodnych działań zachęcane są do:

a)    Samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów;

b)   Zaradności wobec sytuacji problemowych;

c)    Działania zespołowego z rówieśnikami oraz starszymi i młodszymi kolegami;

d)   Poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych;

e)    Aktywności, twórczości, eksperymentowania;

f)     Przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

 

§ 9

 

RODZICE WYCHOWANKÓW

 

1. Do obowiązków Rodziców/Opiekunów prawnych należy:

a)    Przestrzeganie niniejszego Statutu;

b)   Zaopatrzenie dziecka w przybory toaletowe oraz inne akcesoria wskazane przez Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”;

c)    Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne informowanie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych;

d)   Terminowe uiszczenie opłat za usługi świadczone przez placówkę;

e)    Przyprowadzanie dziecka do „Sosenki” w godzinach od 7.00 do 8.30 i ich odbioru do godziny 17.00.

f)     Współpraca z nauczycielami w procesie opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym.

g)   Dostarczenie, z chwilą przyprowadzenia dziecka po raz pierwszy do placówki, zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdrowia dziecka (w przypadku przewlekłych chorób, zaleceń żywieniowych itp.).

h)   Przestrzeganie zasad Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” mających na celu dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

2. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo do:

a)    Uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

b)   Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”;

c)    Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka;

d)   Pobytu z dzieckiem w placówce w czasie adaptacji;

e)    Uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla Rodziców/Opiekunów prawnych oraz w otwartych uroczystościach „Sosenki”;

f)     Wspierania i dodatkowego finansowania różnych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.


§ 10

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.

2. Wyżej wymieniony Statut może być znowelizowany przez organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole „Sosenka”.

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.