Regulamin

Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”

 

1. Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” funkcjonuje cały rok w godzinach 7:00-17.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Placówka świadczy opiekę w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie względem jednego dziecka (Dziennik Ustaw z 3 marca 2011 Nr 45 poz. 235).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Niepublicznym Przedszkolu „Sosenka” na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka może być wydłużony za dodatkową opłatą.
4. Ramowy Rozkład Dnia ustalony jest przez Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych.
5. Plan dnia Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Placówka nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na rodzicach. W przedszkolu „Sosenka” nie są podawane dzieciom żadne lekarstwa, poza przypadkiem, kiedy dziecko cierpi na chorobę przewlekłą, a lekarz opiekujący się dzieckiem oraz rodzice dziecka wyrażą na to pisemną zgodę i podadzą szczegółową informację o dawkowaniu lekarstwa.
7. Opiekun jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania rodziców, jeżeli w czasie pobytu dziecka w przedszkolu „Sosenka” zostanie stwierdzony u dziecka stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy (min. wymioty, biegunka). W takim przypadku rodzice zobowiązani są do jak najszybszego zabrania dziecka z Niepublicznego Przedszkola „Sosenka”.
8. Na czas pobytu w przedszkolu „Sosenka” rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w: kapcie, ubranie na zmianę, pościel oraz inne niezbędne rzeczy wskazane przez wychowawcę grupy.
9. Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne rodzice zobowiązani są do okresowego prania pościeli, z której dzieci korzystają w placówce.
10. Do realizacji celów Niepubliczne Przedszkole „Sosenka” posiada:
a) dwie sale do dziennego pobytu dla grup przedszkolnych,
b) łazienki dla dzieci,
c) szatnię,
d) ogrodzony teren zabaw,
e) kuchnię dostosowaną do cateringu.
11. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Sosenka” odpowiada za realizację regulaminu.