Roczny plan współpracy z rodzicami

 

­

FORMY WSPÓŁPRACY

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI

 

 

 

 

 

 

Zebrania grupowe

 

 

 

Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, zajęcia dodatkowe. Przypomnienie regulaminów, zasady bezpieczeństwa, ustaleń dotyczących leków, posiłków. Zapoznanie z harmonogramem i sposobem organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych.

wrzesień

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze. Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji).  

styczeń/luty

Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego.

czerwiec
 

 

 

 

Kontakty indywidualne

 

Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.

Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – ustalenie jednolitych działań.

 

na bieżąco
Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. wg potrzeb
Kąciki informacyjne Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń. Informacje dotyczące zajęć i imprez okolicznościowych.

Wystawa prac dziecięcych.

na bieżąco
Zajęcia otwarte Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowania dzieci i ich osiągnięć.

Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi.

wg harmonogramu imprez przedszkolnym
Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach Pomoc w przygotowaniu organizowanych uroczystości, przygotowanie strojów. Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.  

cały rok

Pedagogizacja rodziców „Mocne strony dziecka” – gazetka tematyczna.

„Wychowanie bezstresowe a konsekwencja” – gazetka tematyczna

październik

 

maj

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola Udział w ogólnopolskich akcjach w których uczestniczy nasze przedszkole np.: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia zdrowego przedszkolaka” wg harmonogramu